مرگ دردناک مهاجران بی گناه و مظلوم

    اتفاقات و حوادث چند روز گذشته درباره موضوع بحران مهاجران فلسطینی و سوری ، اگرچه بحث و اتفاقی تازه نیست ، اما بازهم خبر مرگ و نیستی زنان و کودکان آواره و مهاجر ، موجب غم و اندوه انسانهای زیادی شد .

  مرگ و کشتار زنان و کودکان و افراد بی گناه محصور در رفتارهای وحشیانه و ظالمانه ، همچنان ادامه دارد اما جالب و دردناک و بهت آور لحظه ای است که پاره ای از کشورهای اروپایی مغروق در رفاه و اومانیسم و امنیت ، نخواستند در برابر بی پناهی و تقلا و استغاثه ی مهاجران انعطاف و نرمش داشته باشند تا ما شاهد تصاویر مرگ دردناک کودکان در کنار ساحل باشیم .

  اکنون نه آن کشور اروپایی یا آسیایی بلکه آن تفکر و نظام عقیدتی مرگ آفرین چه لباس اروپایی داشته باشد و چه آسیایی ، چه خود را برترین دین بداند و چه بی دین ترین ، چه ریش و پشمی بهم بزند و چه عینک دودی و کراوات داشته باشد ، هیچ کدام نمی توانند با دروغ و تبلیغات و فریب ، خود را از زیر مسوءولیت ظلم و ستم و جنگ و خونریزی ، نجات دهند و مردم و تاریخ را ندیده بنگرند : گذر زمان و آینده ، شاید عادلانه تر باشد و مدعیات بی اساس منجی گونه ی بشر را باطل کند و جایگاه انسان ، فراتر از ادعاهای کنونی باشد : جایی که بی گناهان و مظلومان ، نه در آرمان و آرزو بلکه در عمل و در رفتار ، محترم و ارزشمند و با کرامت خواهند بود و حقوق آنها اعاده و استرداد خواهد شد .

/ 0 نظر / 15 بازدید